Kunst en Cultuur in Zeeland

Over de Stichting View

De Stichting View is sinds 2011 gevestigd te Zierikzee in de gemeente Schouwen-Duiveland in Nederland.


Doelstellingen Stichting View


Hoofddoelstelling:

het stimuleren produceren en overdragen van bijzondere lokale, nationale of internationale culturele, experimentele, of kunstzinnige projecten. De Stichting richt zich met name op professionele kunstenmakers, filmers en theatermakers.


Subdoelstelling:

een podium faciliteren en produceren voor internationale kunstenmakers om zo culturele diversiteit van en naar Zeeland te brengen te brengen. Op deze manier wil de stichting de Zeeuwse maatschappij, en in het bijzonder Schouwen-Duiveland, verlevendigen en inspireren.


Speerpunten naar aanleiding van de doelstellingen zijn:

•Produceren van culturele projecten (van film, muziek, beeldende kunsten, dans tot multimedia)

•Educatie

•Overdracht en uitwisseling

•Nieuwe verbindingen creëren

•Experimenteren


Toelichting speerpunten: de stichting wil verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen en stimuleren van contacten tussen professionele kunstenmakers onderling en tussen professionele kunstenaars en het onderwijs.


Het kanaliseren, organiseren en/of begeleiden van activiteiten en het verwerven en beschikbaar stellen van know-how en alle andere dienstige middelen die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen speelt daarin een belangrijke rol.


De activiteiten:

1.De stichting richt zich op activiteiten die (inter)nationale samenwerking en uitwisseling stimuleert en bevordert en nodigt kunstenaars, dansers, filmmakers en musici uit om in Zeeland te performen, kennis en know-how uit te wisselen en over te dragen.


2.Daarmee biedt de stichting een cultureel aanbod zowel ter verlevendiging van de Zeeuwse maatschappij als ter inspiratie voor scholen en organisatie.


  1. 3.De stichting biedt daarmee programma’s, festivals en exposities aan die voortbouwen en voortkomen uit het voorafgaande.


Professionele artistieke projecten die vernieuwend en origineel zijn hebben de voorkeur.


Beloningsbeleid:

Huishoudelijk reglement Artikel 5. De financiële middelen worden alleen aangewend om de in de statuten en reglementen opgenomen doelen te verwezenlijken

De financiële middelen worden aangewend voor de volgende zaken:

•activiteiten te organiseren door het bestuur en de projectgroepen

•bestuurskosten gemaakt door individuele bestuursleden ten behoeve van de stichting

•stichtingskosten als daar zijn hosting website, kamer van koophandel, onderhoud en ontwikkeling van de website e.a.

•deskundigheidsbevordering

•overig, indien noodzakelijk en door het bestuur geaccordeerd.


RSIN / fiscaal nummer:850900426

Rekeningnummer:NL10 RABO 0139 9410 96                         


Het bestuur

Er is een bestuur met een aantal van minstens vier leden. 

Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar.


het bestuur van Stichting View

Contactgegevens Penningmeester:

Sander Lettinga:

Havenpark 40

4301 CE Zierikzee

De bestuurssamenstelling:       Roslin Prager - algemeen bevoegd bestuurslid

       Dhr. S. Lettinga - penningmeester

       Danielle van der Schans - algemeen bevoegd bestuurslid


Financiële stand van zaken


Stichting View heeft van diverse instellingen,fondsen, personen en bedrijven een bedrag aan giften ontvangen. Voor diverse projecten.


Gegevens inkomsten en kosten stichting view

 

2012        opbrengsten    €   8.875,00    kosten     €    3.499,96

2013        opbrengsten    €   6.263,35    kosten     €    5.157,18

2014        opbrengsten    €   6.586,80    kosten     €   21.259,69

2015        opbrengsten    €  22.525,20    kosten    €  14.142,06 (t/m

31-12-2015)

2016       opbrengsten  € 13.000 euro, kosten       € 4.461 euro t/m 31-12- 2016

2017       opbrengsten    € 10.606, - euro, kosten €  21.303,46


totaal:opbrengsten  € 57.250  ,-      kosten   €   48.519,89


Saldo bank 06/01/2018 € 10.916,37


 De bestuurders van de stichting ontvangen geen onkostenvergoeding of enige andere geldelijke vergoeding en werkt met vrijwilligers. wel zijn er administratiekosten en onkostenvergoedingen.


 

Stichting View heeft van diverse instellingen, fondsen, personen en bedrijven een bedrag aan giften ontvangen. Voor de vier diverse artistieke projecten in de maak. Van haar moment van oprichting tot en met 31 december 2015 ten bedrage van euro 57.250, - Het totaal aan kosten ten behoeve van de diverse projecten inclusief bankkosten en boekhouding is tot 31-12-2016 een bedrag van 48.519,89


Enkele fondsen en instanties die voorgaande projecten hebben ondersteund zijn o.a.


Prins Bernhard Cultuurfonds. Stichting Renesse, Nederlands Filmfonds, Delta Zeeland fonds, Rabobank, Provincie Zeeland, Nutsfonds Zierikzee, Crowdfundingplatform Cinecrowd, Gemeente Schouwen-Duiveland en Gemeente Goeree-Overflakkee, provincie Zeeland  Gemeente Veere, Gmeente Noord-Beveland, Gemeente Borsele , Gemeente Terneuzen, provincie Noord Holland, provincie Friesland en diverse sponsors, particulieren en bedrijven ondersteunde projecten.


Ten behoeve van de stichting is aan onkosten voldaan een bedrag ad euro 342,68 Deze onkosten bestaan uit bankkosten, kosten inzake fondsenwerving en kosten gemaakt voor een gehouden presentatie inzake de activiteiten van de stichting

Ten behoeve van het filmproject Silhouetten tegen het licht is een bedrag besteed ad euro 36.263,-exclusief btw.

Ten behoeve van het Theaterproject Archa, 7500,- inclusief bankkosten en boekhouding.


In 2015 startte het architectuur en design project ‘Pleingoed’,


De bestuurders van de stichting ontvangen geen onkostenvergoeding of enige andere geldelijke vergoeding en werkt met vrijwilligers. wel zijn er administratiekosten en onkostenvergoedingen.